Yasin Suresi

Yasin Suresi

Yasin Suresi Kur'an'ın 36. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. 83 ayetten oluşur ve adını ilk ayeti olan "Ya-Sin" harflerinden almıştır.

İnşirah Suresi Arapça ve Türkçe Oku, İnşirah Suresi Meali Oku

İnşirah Suresi Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir ve kelime anlamı olarak ferahlamak, genişlemek, sevinmek, açılmak manalarına gelir. Hazreti Muhammed (sav) 'in göğsünün açılıp huzura, feraha, güvene kavuşturulması olayını anlattığından dolayı sure bu adı almıştır. Sekiz ayetten oluşan surenin ismini "Şerh" "Elem neşrah leke sadrak" olarakta söyleyenler vardır. Nüzul sırasında 12. olan sure Mekke'de inmiştir. İnşirah Suresi Konusu İnşirah Suresi Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.Kuran'daki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ik...
Devamını Oku

Fetih Suresi Arapça Oku

Fetih Suresi Arapça yazılı olarak aşağıdadır. Rahat okunabilmesi açısından bilgisayar yazısı seçilmiştir. Kotanızı tüketmemek adına görüntü sıkıştırılmıştır. Allah, okuduğunuz ve okuyacağınız tüm Fetih Suresini ve diğer ibadetlerinizi kabul etsin. Okumak için sayfayı aşağı kaydırın. Fetih suresinin Arapça’sını Latin harfleriyle Türkçe yüzünden okumak için fetih.suresi.gen.tr/fetih-suresi-turkce/ bağlantısına tıklayabilirsiniz. Fetih suresi Türkçe mealine yani Türkçe anlamına fetih.suresi.gen.tr/fetih-suresi-meali/ bağlantısından ulaşabilirsiniz. Fetih Suresi Arapça 1. Sayfa Fetih Suresi Arapça 2. Sayfa Fetih Suresi Arapça 3. Sayfa Fetih Suresi Arapça 4. Sayfa Fetih Suresi Arapça 5. Sayfa Kaynak: https://fetih.suresi.gen.tr/fetih-suresi-arapca/ ...
Devamını Oku

Yasin Suresi Arapça Oku

Yasin Suresi Arapça yazılı olarak aşağıdadır. Rahat okunabilmesi açısından bilgisayar yazısı seçilmiştir. Kotanızı tüketmemek adına görüntü sıkıştırılmıştır. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Yasin Suresi Arapça 1. Sayfa Yasin Suresi Arapça 2. Sayfa Yasin Suresi Arapça 3. Sayfa Yasin Suresi Arapça 4. Sayfa Yasin Suresi Arapça 5. Sayfa Yasin Suresi Arapça 6. Sayfa Kaynak: https://yasin.suresi.gen.tr/p/yasinsuresiarapcaoku.html ...
Devamını Oku

YASİN SURESİ TEFSİRİ

Yasin suresinin Prof. Dr. Ömer Çelik tarafından hazırlanmış detaylı tefsiri... Rahmân Rahîm Allah’ın ismiyle… 1. Yâ. Sîn. “Ya. Sîn” harfleri, diğer sûre başlarındaki hece harfleri gibi, kendinden sonra gelecek âyetlerin mânasına dikkat çekmekte ve Kur’an’ın i‘câzına işaret edip bununla Araplara meydan okumaktadır. Yüce Allah böylece dikkatleri çektikten sonra Kur’an’ın indiriliş ve peygamberin gönderiliş hikmetlerini şöyle açıklıyor: 2. Baştan sona hüküm ve hikmet dolu Kur’an’a yemin olsun ki, 3. Rasûlüm! Hiç şüphesiz sen peygamberlerdensin. 4. Dosdoğru bir yol üzerindesin. 5. Bu Kur’an da, kudreti dâimâ üstün gelen ve çok merhametli olan Allah’ın sana peyderpey indirdiği bir kitaptır. 6. Ataları uyarılmadığı için dinî gerçeklerden habersiz kalmış bir toplumu uyarman için. Kur’ân-ı Kerîm’in burada yer...
Devamını Oku

YASİN SURESİ’NİN KONUSU NEDİR?

Yasin Sûresi’nde üç ana mevzu üzerinde durulur. 1. Öncelikle Rasûlullah (s.a.v.)’e hitap edilerek, kesinlikle peygamber olduğu ve ona indirilen Kur’ân-ı Kerîm’in de Allah’tan geldiği beyân edilir. Efendimiz (a.s.)’ı, İslâm’ı tebliğ ederken müşriklerden gördüğü eziyetlere sabredip katlanmaya teşvik ve teselli etmek için önceki peygamberler ve onlara inananların mücâdelelerinden dikkat çekici misâller arz edilir. Bunun en güzel misâllerinden biri, dini uğruna canını fedâ edip şehâdet şerbetini içen Habîb-i Neccâr’ın kıssasıdır. Bu misâllerde aynı zaman da inkârcılara da ciddi bir ikaz ve tehdit vardır. 2. İkinci olarak sûrede Allah’ın varlığını, birliğini, nihâyetsiz ilim ve kudretini gösteren kevnî delillere ve Allah’ın insanlığa olan müstesnâ lutuflarına yer verilerek beşeriyet tevhide çağrıl...
Devamını Oku

YASİN SURESİ’NİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI

Yasin Sûresi okuyunuz. Çünkü onda on türlü bereket vardır;Aç kimse okursa doyar.Çıplak bir kimse okursa giyinir.Bekâr okursa evlenir.Korku içindeki okursa emniyyete kavuşur.Mahzun okursa ferahlar.Sefere çıkan bir kimse okursa seferinde Allah’ın yardımına mazhar olur.Bir şeyi kaybolan kimse okursa kaybettiğini bulur.Meyyite okunursa azâbı hafifler.Susuz kalan okursa susuzluğu gider.Hasta okursa şifâ bulur.” (Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları) ...
Devamını Oku

YASİN SURESİ’NİN FAYDALARI HAKKINDA BAZI RİVAYETLER

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihhayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bullur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)“Ölüm alâmetleri zuhur eden hastalarınnız üzerine Yâsin-i Şerîfi kıraat ediniz.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 19-20)“Her gece Yâsin-i Şerîfi okuyan mü’mmin mağfiret olunur.” (Beyhakî, Şuab, II, 480)“Yasin-ı şerîfi her gece okumaya devvam eden kimse vefât ederken şehîd olarak vefât eder.” (Heysemî, VII, 218)"Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak çıkar." (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154.)"Bir kişi, Allah’ın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek Yasin suresini okursa, mutlaka bağışlanır." (Darimi, Fezaiü’l-Kuran, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve Terhib, 2244.)"Kim bir gecede Allah’ın rızasını ka...
Devamını Oku

YASİN SURESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Yasin Suresi ile ilgili hadis-i şerifler... Yasin Suresi Kuran’ın Kalbidir “Yâsin sûresi Kur’an’ın kalbidir, Fâtiha sûresi Kur’an sûrelerinin en faziletlisidir, Âyetü’l-Kürsî Kur’an âyetlerinin efendisidir, Kul hüvellahü ahad sûresi Kur’an’ın üçte birine denktir.” (Ahmed İbni Hanbel, Müsned,V, 26) Kuran’ı On Kere Okumuş Kadar Sevap Yazılır "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21). Günahları Siler "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz" (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27). Efendimiz (s.a.v.) buyurur: “Ölülerini...
Devamını Oku

YASİN SURESİ MEALİ

Yâ Sîn.(Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki,Sen elbette (peygamber) gönderilenlerdensin.Dosdoğru bir yol üzeresin.Kur'an, mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için indirilmiştir.Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.Sen ancak Zikr'e (Kur'an'a) uyanı ve görmediği hâlde Rahmân'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onla...
Devamını Oku

YASİN SURESİ TÜRKÇE OKU

YasinVel kur'anil hakimİnneke le minel murselinAla sıratim mustekimTenzilel azizir rahimLi tunzira kavmem ma unzira abauhum fehum ğafilunLe kad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minunİnna cealna fi a'nakihim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehum mukmehunVe cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahum fehum la yubsirunVe sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minunİnnema tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğaybi fe beşşirhu bi mağfirativ ve ecrin kerimİnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve asarahum ve kulle şey'in ahsaynahu fi imamim mubinVadrib lehum meselen ashabel karyeti iz caehel murselunİz erselna ileyhimusneyni fe kezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselunKalu ma entum illa beşerum misluna ve ma enzeler rahmanu min şey'in in entum illa tekzibunKalu rab...
Devamını Oku
Copyright © Yasin Suresi - 2019