Yasin Suresi

Yasin Suresi

Yasin Suresi Kur'an'ın 36. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. 83 ayetten oluşur ve adını ilk ayeti olan "Ya-Sin" harflerinden almıştır.

YASİN SURESİ’NİN FAYDALARI HAKKINDA BAZI RİVAYETLER

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihhayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bullur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)“Ölüm alâmetleri zuhur eden hastalarınnız üzerine Yâsin-i Şerîfi kıraat ediniz.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 19-20)“Her gece Yâsin-i Şerîfi okuyan mü’mmin mağfiret olunur.” (Beyhakî, Şuab, II, 480)“Yasin-ı şerîfi her gece okumaya devvam eden kimse vefât ederken şehîd olarak vefât eder.” (Heysemî, VII, 218)"Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak çıkar." (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154.)"Bir kişi, Allah’ın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek Yasin suresini okursa, mutlaka bağışlanır." (Darimi, Fezaiü’l-Kuran, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve Terhib, 2244.)"Kim bir gecede Allah’ın rızasını ka...
Devamını Oku

YASİN SURESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Yasin Suresi ile ilgili hadis-i şerifler... Yasin Suresi Kuran’ın Kalbidir “Yâsin sûresi Kur’an’ın kalbidir, Fâtiha sûresi Kur’an sûrelerinin en faziletlisidir, Âyetü’l-Kürsî Kur’an âyetlerinin efendisidir, Kul hüvellahü ahad sûresi Kur’an’ın üçte birine denktir.” (Ahmed İbni Hanbel, Müsned,V, 26) Kuran’ı On Kere Okumuş Kadar Sevap Yazılır "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21). Günahları Siler "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz" (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27). Efendimiz (s.a.v.) buyurur: “Ölülerini...
Devamını Oku

YASİN SURESİ MEALİ

Yâ Sîn.(Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki,Sen elbette (peygamber) gönderilenlerdensin.Dosdoğru bir yol üzeresin.Kur'an, mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için indirilmiştir.Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.Sen ancak Zikr'e (Kur'an'a) uyanı ve görmediği hâlde Rahmân'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onla...
Devamını Oku

YASİN SURESİ TÜRKÇE OKU

YasinVel kur'anil hakimİnneke le minel murselinAla sıratim mustekimTenzilel azizir rahimLi tunzira kavmem ma unzira abauhum fehum ğafilunLe kad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minunİnna cealna fi a'nakihim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehum mukmehunVe cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahum fehum la yubsirunVe sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minunİnnema tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğaybi fe beşşirhu bi mağfirativ ve ecrin kerimİnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve asarahum ve kulle şey'in ahsaynahu fi imamim mubinVadrib lehum meselen ashabel karyeti iz caehel murselunİz erselna ileyhimusneyni fe kezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselunKalu ma entum illa beşerum misluna ve ma enzeler rahmanu min şey'in in entum illa tekzibunKalu rab...
Devamını Oku

4/4

İlk«34
Copyright © Yasin Suresi - 2019